Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Radnica za pomoć u kući - zamjena za vrijeme bolovanja

30.12.2022. 12:15

Objavljen je javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „BARANJKA POMAŽE SUSJEDIMA„ iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” za radno mjesto – Radnica za pomoć u kući, zamjena za vrijeme bolovanja zaposlenice do povratka s bolovanja a najdalje do 28.02.2023.

 30.12.2022.  9.1.2023.

Javni oglas objavljen na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostupan je na ovom linku 

Obrazac Prijava na javni oglas 

 


 SADRŽAJ OGLASA

Radno mjesto

RADNIK/RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 LUG, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; zamjena


 Puno radno vrijeme


 Smjena - prijepodne


 Nema smještaja


 Bez naknade


 30.12.2022.


 9.1.2023.


 Terenski rad


 

Posloprimac


  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-01-01/02-22-15, od 26. srpnja 2022. i Odluke o izmjeni prve Odluke o financiranju klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-02-01/2-22-18 od 27. srpnja 2022. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, UP.02.1.1.16..0073 „Baranjka pomaže susjedima“ od 28. srpnja 2022., korisnik projekta Udruženje „Baranja“ po ovlaštenoj osobi za zastupanje raspisuje

JAVNI  OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Baranjka pomaže susjedima“ – Radnica za pomoć u kući, zamjena zaposlenice do povratka sa bolovanja a najdalje do 28.02.2023

Udruženje „Baranja“ iz Luga raspisuje Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u projektu „Baranjka pomaže susjedima“ iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” za radno mjesto – Radnica za pomoć u kući:

- 1 radnica za područje Općine Bilje, za naselje  Lug

Projekt „Baranjka pomaže susjedima“ UP.02.1.1.16.0073, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 iz programa “Zaželi – faza III,“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU. Naglasak je na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, uključivanjem kao sudionica nezaposlenih žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim i/ili nemoćnim osobama, čime će se smanjiti i socijalna isključivost kako zaposlenih žena tako i krajnjih korisnika.

Razina obrazovanja:

– nezavršena osnovna škola

– završena osnovna škola

– završena srednja škola 3 godine

– najviše završena srednja škola 4 godine

Predviđeno trajanje zaposlenja: zamjena zaposlenice do povratka sa bolovanja, a najduže do 28.02.2023.

Opis poslova:

– obavljanje kućanskih poslova (pospremanje i čišćenje kuće, donošenje ogrjeva, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni i osobnom izgledu, usluga plaćanja računa i nabave namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova.

zaposlenica će pružati potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Opći uvjeti za prijam u radni odnos:

–         punoljetnost,

–         nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

–         najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prijavnom obrascu obvezno priložiti:

– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis)

– presliku iskaznice (osobna ili boravišna)

– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja

– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu

– potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u       evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa) te

- dokazna dokumentacija o pripadnosti ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada

Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici www.udruzenje-baranja.hr .

Prijave se dostavljaju od dana objave Javnog poziva putem obveznog partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i traje najkasnije do 09.01.2023. do 12,00. Javni oglas objaviti i na web stranicama korisnika projekta i  općine Bilje, partnera na projektu.

Prednost pri zapošljavanju ima žena pripadnica teže zapošljivih/ranjivih skupina pod uvjetom da dostavi odgovarajuću dokaznu dokumentaciju ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada i to za:

–         Žene od 50 godina i više - osobna iskaznica

–         Osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

–         Žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima

–         Žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja

–         Azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

–         Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

–         Liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

–         Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju 

–         Pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

–         Beskućnice - rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilištu/prenoćištu odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je korisnik usluga ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

–         Pripadnice ostalih ranjivih skupina - potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjivih skupina (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)

S kandidatima prijavljenim na Javni oglas koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Javnog oglasa provest će se razgovor (intervju). izbor zaposlenica vršit će se temeljem provedenog intervjua/razgovora u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Kandidatkinje će biti obaviještene o vremenu i mjestu obavljanja intervjua, na telefon ili SMS porukom naveden u obrascu prijave kandidatkinje.

Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici Udruženja „Baranja“ - www.udruzenje-baranja.hr

 Očekivani početak rada 10.01.2023.

Isprava o školskoj spremi i drugi dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici koje je potrebno prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog oglasa ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po Javnom oglasu.

Prijavom na Javni oglas osoba jamči istinitost podataka i daje privolu Udruženju „Baranja“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu prijave te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, a u svrhu odabira kandidatkinja te daje privolu za projektno izvještavanje. Prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici:

Udruženje „Baranja“, Petefi Šandora 92, 31328 Lug

s naznakom “ Oglas za zapošljavanje/ zamjena – „Baranjka pomaže susjedima“, NE OTVARAJ,

Osobna dostava od 09,00 do 13,00 sati, radnim danom, zaključno s 09.01.2023. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave. Podnositelj prijave samostalno određuje način dostave prijave na oglas i snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom u ostavljenom roku dostave.

Udruženje „Baranja“ Lug zadržava pravo poništenja Javnog oglasa, bez posebnog objašnjenja.

Poslodavac: Udruženje „Baranja“ Petefi Šandora 92 31328 Lug

Dodatne informacije na kontakt telefon: 750-891, 322-602.

O ishodu izbora kandidatkinje podnositeljice koje ispunjavaju tražene uvjete, bit će obaviještene u zakonskom roku.


Poslodavac

 UDRUŽENJE 'BARANJA'


 osobni dolazak: LUG, PETEFI ŠANDORA 92

Arhiva vijesti